admin

Email: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Sual: Buğda, arpa, xurma və kişmişin zəkatında hansı şərtlər əsasdır?

Cavab: Buğda, arpa, xurma və kişmişin zəkatının iki şərti var:

Birinci: Nisab həddi. Buradakı nisab həddi 300 saadır. Bu isə deyilənə əsasən, 847 kq –a bərabərdir. Nisaba çatmayan miqdar üçün isə zəkat yoxdur. Əgər nisab həddinə çatarsa və ya artıq olarsa, az miqdarda olsa da zəkatı verilməlidir

İkinci: Zəkatın vacib olduğu vaxt həmin mal (zəkatını verməli olduğu mal), onun mülkiyyətində olmalıdır. Zakat vacib olduqdan sonra ( buğda, arpa, xurma və kişmiş) bir insanın mülkiyyətinə keçərsə ona zəkat vermək vacib deyil.

Sual: Buğda, arpa, xurma və kişmişə zəkat nə vaxt vacib olur?

Cavab: Qeyd olunanlar buğda, arpa, xurma və kişmiş deyildiyi vaxt zəkat vacib olur. Lakin nisab həddinə çatması buğda və arpa samandan, toz-torpaqdan təmizləndikdən, xurma və kişmiş yığılıb qurudulduqdan sonra hesablanmalıdır. Əgər qeyd olunanlar öz adları ilə adlandıqda  nisab həddinə çatarsa, lakin qurudulduqdan sonra nisab həddindən az olarsa, zəkat vacib deyil.

Sual: Buğda, arpa, xurma və kişmişin zəkatının miqdarı hansı hallarda dəyişir?      

Cavab: Buğda, arpa, xurma və kişmişin zəkatı aşağıdakı hallarda dəyişir:

Birinci: Yağış, çay və ya yerdə su arxı qazmaqla və bu kimi vasitələrlə heç bir əziyyət çəkmədən suvarılarsa, məhsulun 10%- ni zəkat olaraq çıxarmalıdı.

İkinci: Vedrə, su səpməklə və bu kimi vasitələrlə suvarılarsa, məhsulun 5% -nin zəkatını çıxarmaq vacibdir.

Üçüncü: Əgər bəzən yağış və bu kimi vasitələrlə, bəzən də vedrə və bu kimi vasitələrlə suvarılarsa, iki vasitədən hər hansı birindən daha çox istifadə edilərsə və digəri nəzərəçarpmayacaq dərəcədə az olarsa, çox istifadə edilən vasitənin hökmü tətbiq edilməlidir.

Dördüncü: Hər iki vasitədən eyni dərəcədə istifadə edərək suvarılarsa, belə ki, bir vasitədən istifadə digərindən çox olmasa, yaxud çox istifadə edilən vasitə digərini nəzərdən salacaq dərəcədə çox olmasa, məhsulun 1/10- nin ¾-ü  (7,5%) zəkat çıxarılmalıdır.

Sual: Zakatın vacib olmasında məhsulun  bir sahəyə aid olması şərtdirmi?

Cavab: Zəkatın vacib olması üçün məhsulun bir yerə aid olması şərt deyil. Əgər bir şəxsin hər hansı məntəqədə xurma bağları və ya əkin sahəsi olsa, lakin nisab həddinə çatmasa, həmçinin başqa məntəqədə də qeyd etdiyimiz  kimi mülkiyyəti olarsa, il ərzində iki məntəqədən əldə olunan məhsul birlikdə nisab həddinə çatarsa, zakatın çıxarılması vacibdir.

Sual: Zəkatın nisab həddi necə təyin edilir?

Cavab: Məhsulhn nisab həddi qədim əsrlərdə işlədilən şəri ölçülərə əsasən dini mətnlərdə təyin edilmişdir. Onların  ölçüləri indiki dövrdə dəqiq bilinmir. Həmçinin keyl ( qədim dövrdə məhsulun çəkisi üçün istifadə edilən xüsusi qab) ilə ölçülən mahsulların dəqiq çəkisini təyin etmək mümkün deyil. Çünki bu məhsullar formasına və digər səbəblərə görə ağırlıq və yüngüllük baxımından fərqlənir. Məsələn, arpa buğdadan çox yüngüldür. Həmçinin preslənməmiş xurmanın bir keylinin çəkisi buğdanın bir keylindən çox azdır. Çünki forma və tutduğu həcm baxımından xurma və buğda fərqli olduğundan qaba yığılan xurmalar arasında boşluq buğdaya nisbətdə daha çox olur. Həmçinin eyni məhsulun çəkisi belə, növ müxtəlifliyinə və rütubətliyinə görə fərqli olur. Buna əsasən də, bu məhsulların hamısına tətbiq oluna biləcək dəqiq çəki təyin etmək mümkün deyil. Lakin mükəlləfin vəzifəsini yüngülləşdirəcək hal budur ki, əgər yığdığı məhsulun nisab həddinə çatmadığına əmin deyilsə, ona zəkat çıxarmaq vacib deyil. Həmçinin yuxarıda qeyd etdiyimiz ölçü (847 kq) hər hansı ehtimal və təxminlərə baxmayaraq məhsulun nisab həddinə çatmasına əmin olmaq üçün yetərlidir. 

Sual: Əgər bir şəxs qeyd olunan məhsullara sahib ola, lakin zəkat vacib olduqdan sonra vəfat edərsə nə etmək lazımdır?

Cavab: Əgər bir şəxs qeyd olunan məhsullara sahib olsa, lakin zəkat vacib olduqdan sonra vəfat edərsə varislərə zəkat çıxarmaq vacibdir. Əgər zəkat vacib olmadan əvvəl vəfat edərsə, mülkiyyət bütövlükdə varislərə keçər. Varislərdən kimin miras payı nisab həddinə çatarsa zəkat çıxarmalı, kimin miras payı nisab həddində olmasa, ona zəkat vermək vacib deyildir. 

İslam ölkələrində banklar üç növdür:

1. Özəl banklar. Belə ki, onun sərmayəsi bir və ya bir neçə şəxsin əmla­kın­dan təşkil olunur.

2. Dövlət bankları. Onun sərmayəsi dövlət əmlakından ibarətdir.

3. Müştərək banklar. Belə ki, onun sərmayəsi həm dövlət, həm də özəl sər­mayədən ibarətdir.

Məsələ 1: Xüsusi banklardan borc edilən məbləğdən artıqlaması ilə ve­ril­məsi şərti ilə borc almaq, riba (sələm) və haramdır. Əgər bir şəxs bu qay­da­da borc alarsa, borcun özü düzgün, şərt isə batildir. Şərtə əməl etmək adı ilə əlavə məbləğ almaq və yaxud vermək haramdır.

Ribadan qurtarmaq üçün müəyyən yollar qeyd etmişlər, o cümlədən:

1. Borc alan şəxs, misal üçün, bankdan və yaxud onun vəkilindən müəy­yən bir əmtəəni həqiqi qiymətindən on və yaxud iyirmi faiz artıqlaması ilə alır və yaxud hər hansı bir əmtəəni onun həqiqi qiymətindən az qiymətə ban­ka satır və alver əsnasında şərt edilir ki, bank hər iki tərəfin razılaşdığı məb­lə­ği müəyyən bir müddətdə ona borc versin. Belə vəziyyətdə deyilir ki, bank­dan borc götürmək caizdir və riba deyildir.

Lakin bu məsələ mübahisəlidir və vacib ehtiyata əsasən, belə bir işdən çəkinsinlər. Bu məsələ hibə (hədiyyə, bəxşiş), icarə və sülhdə (razılaşmada) də borc vermək şərti ilə caridir.

Əgər bir şəxs bir “mühabati” alverdə (həqiqi qiymətindən az qiymətə sat­maq və yaxud ondan artıq qiymətə almaq) onun borcunu ödəməkdə möh­lət verilməsini şərt edərsə də, hökm eynidir.

2. Borcu alverə çevirsinlər. Məsələn, bank müəyən bir məbləği, misal üçün, min manatı min iki yüz manata nisyə olaraq iki aylığa satır.

Lakin bu, riba hesab olunan borc qismindən olmasa da, alverin düzgün ol­ması mübahisəlidir. Əlbəttə, bankın müəyyən bir məbləği, misal üçün, min manatı iki aylıq müddətində nisyə olaraq “dinar” kimi başqa bir pul vahidi müqabilində satması və onun qiymətini min iki yüz manat təyin etməsinin ey­bi yoxdur və ödəniş zamanı qeyd edilən pul vahidinin əvəzinə manat ve­ril­mə­si caizdir. Bu zaman ödənilən borcun cinsi (pul vahidi) fərqli olsa da, hər iki tərəfin razılığı ilə eybi yoxdur.

3. Bank bir əmtəəni müəyyən məbləğə, misal üçün, min iki yüz manatı nisyə olaraq alıcıya satır və sonra həmin məbləği nağd olaraq ondan az qiy­mə­tə, məsələn, min manata alır.

Bu kimi alverlər də, birinci alverdə bankın əmtəəsi təkrar nağd olaraq onun nisyə qiymətindən ucuz alması şərt olunarsa, yaxud müqavilədən öncə şərt edib müqaviləni o şərtə bağlayarsa, misal üçün, alver zamanı “keçmiş şərt”-deyilərsə, düzgün deyildir. Lakin belə bir şərt qoyulmazsa, eybi yox­dur.

Demək lazımdır ki, bu yollar – düzgün olsa belə – bank alverlərində əsaslı bir hədəfi gerçəkləşdirmir. O da bundan ibarətdir ki, alınan borc vax­tın­da ödənilmədikdə, bank gecikmə haqqı olaraq artıq pul tələb edə bilər. Çünki alver əsnasında onu şərt etsələr belə, borclu öz borcunu qaytarmaqda gecikərsə, ondan artıq pul almaq riba hə haramdır.

Məsələ 2: Dövlət banklarından artıq ödəmə şərti ilə borc götürmək caiz deyildir. Çünki bu ribadır və onda girov qoyub-qoymamaq arasında heç bir fərq yoxdur. Əgər bir şəxs bu şərtlə dövlət bankından borc götürərsə, onun həm borcu, həm də şərti batildir. Çünki bank öz əmlakının maliki olma­dı­ğın­dan, onları borc alanın mülkünə keçirə bilməz.

Bu problemdən qurtarmaq üçün borc alan şəxs nəzərdə tutduğu məbləği şəriət hakimindən icazə almaqla bankdan sahibi bilinməyən mal və ondan istifadə etməyin şəriət hakiminin icazəsi olması adı ilə götürə bilər. Biz bü­tün möminlərə bu icazəni veririk və kifayətdir ki, onların qəlbən niyyəti artıq ödə­mə şərti olmadan şəriət hakimindən borc götürmək olsun. Baxmayaraq ki, qanuni olaraq həm borcun özünü, həm də artıq qazancı banka ödəməkdə iltizamlı olduqlarını  bilirlər.

Məsələ 3: Özəl banklara borc vermək mənasını daşıyan əmanət qoymaq əlavə qazanc şərt olunmasa, hətta ona əlavə qazancın veriləcəyini bilsə belə, caizdir. Şərt etməməkdə məqsəd bu deyil ki, insanın qəlbən niyyəti bankın əlavə qazanc vermədiyi halda qazanc tələb etmək olmasın. Çünki ola bilər ki, insan bir şeyi  tələb etməyi nəzərdə tutmasın, amma şərt etsin.  Eləcə də tə­­ləb etməyi nəzərdə tutmasın, amma şərt də etməsin. Əksinə, şərt et­mə­mək­də məqsəd odur ki, əmanəti bankın əlavə qazanc verməsinə iltizamlı ola­ca­ğı­nı şərt etməsin.

Məsələ 4: Özəl banklara – borc vermək mənasını daşıyan – əmanət qoy­maq əlavə qazanc şərti ilə caiz deyilidr. Əgər bir şəxs bunu görsə, əmanət qoy­­mağın özü düzgün, şərti isə batildir. Əgər bank əlavə qazancı ödəsə, o, hə­­min qazanca malik olmaz. Amma bank sahiblərinin, hətta şəriət baxı­mın­dan malik olmadıqlarını bildiyi halda onun bu qazancda istifadə etmələrinə ra­zı olduqlarına əmin olsa, onun istifadə etməsinin eybi yoxdur və əksər hal­lar­da da, belə olur.

Məsələ 5: Dövlət banklarına – borc vermək mənasını daşıyan – əmanət qoy­maq qazanc almaq şərti ilə caiz deyildir və həmin qazanc ribadır. Hətta bu kimi banklara qoymaq, qazanc almamaqla olsa belə, şəriət baxımından malı tələf etmək kimidir. Çünki bankdan sonradan alacağı bankın malı deyil, əksinə sahibi bilinməyən əmlak qismindədir. Buna əsasən, şəxsin ilboyu əldə etdiyi qazanc və gəlirlərin dövlət banklarına onun xümsünü vermədən qoyması mübahisəlidir. Çünki onun bu əmlakdan öz xərcləri üçün istifadə etməsinə icazəsi var və onu tələf etməyə icazə verilmir. Əgər onu tələf etsə, onun xümsünü sahiblərinə zamindir.

Əlbəttə, bu, o zamandır ki, şəriət hakimindən icazə almadan banka əma­nət qoyulsun. Amma şəriət hakimi bir nəfərə icazə versə, habelə bank sis­te­mi banka qoyduğu əmlakı bankda mövcud olan əmlakdan ödəməsinə icazə ver­sə, banka əmanət qoymağın şəriət baxımından eybi yoxdur. Necə ki, ban­ka əmanət qoyan şəxsin şərt olunmamış qazancı alıb, yarısını öz şəxsi işlə­ri­n­ə, yarısını da möhtac və yoxsula sədəqə adı ilə verməsi caizdir. Biz bütün mö­minlərə banka əmanət qoyub, əlavə qazanc alaraq qeyd edilən şərt əsa­sın­da xərcləməyə icazə veririk.

Məsələ 6: Qeyd olunan hallarda banklara sabit əmanətlə pul qoymaqda (ki, müddəti var və bankın onu daim olaraq pul qoyan şəxsin ixtiyarına qoy­ma­sına iltizamlı deyil) cari hesablar arasında (ki, bank onu pul qoyan şəxsin ix­tiyarına verməyə iltizamlıdır) heç bir fərq yoxdur.

Məsələ 7: Qeyd olunan hallarda müştərək banklar dövlət banklarının hök­münü daşıyır və onda mövcud olan əmlak sahibi bilinməyən əmlak hök­mün­dədir və şəriət hakiminə müraciət etmədən onlardan istifadə etmək caiz de­yildir.

Məsələ 8: Özəl və dövlət banklarından borc almaq və ora pul qoymaqla bağ­lı qeyd olunanlar İslam ölkələrindəki banklara aiddir. Lakin əlavə qazanc əldə etmək məqsədi ilə sərmayələri, mal-dövlətləri qeyri-müsəlmanlara mə­x­sus olan banklara qoymaq caizdir, istər bu banklar özəl olsun, istər dövlət, is­tər­sə də müştərək. Çünki onlardan riba almaq caizdir. Lakin onlardan əlavə gəlir ödəmək məqsədi ilə borc almaq haramdır. Bu işdən qurtarmaq üçün malı borc adı olmadan bankdan alıb, şəriət hakiminə müraciət etməyə heç bir eh­tiyac olmadan istifadə etmək olar. Hətta onların həm malın özünü, həm də qazan­cını ondan tələb edəcəklərini bilsə də, eyni hökmü daşıyır.

Akkreditivlər

Akkreditiv iki növdür:

1. İdxalat üçün olan akkreditivlər:

Xarici malları ölkəyə daxil etmək istəyən bir şəxs banka müraciət edərək akkreditiv açılmasını istəyir. Nəticədə bank ona iltizam verir ki, öləkəyə gətirilən xarici əmtəələrin sənədlərini akkreditiv sahiblərinə təhvil versin və onun məbləğını əmtəəni ixrac edən şəxsin hesabına köçürsün.

Məsələ 1: Göstərişi sonradan deyiləcək “ayat” namazı üç səbəblə vacib olur:

1. Günəşin tutulması.

2. Ayın tutulması; azca tutulsa və ondan heç kim qorxmasa da (vacib olur).

3. Vacib ehtiyata əsasən, zəlzələ zamanı; hətta heç kim qorхmasa da (vacib olur).

Amma göy gurultusu və ildırım, qara, qırmızı küləklər və bu kimi səma һadisələri baş versə və camaatın çoxu qorxsa, habelə yer batsa, dağlar uçsa və bu hadisələr camaatın çoxunun qorxmasına səbəb olsa, müstəhəb ehtiyata əsasən, ayat namazı tərk olunmamalıdır.

Məsələ 2: Əgər ayat namazını vacib edən səbəblərdən bir neçəsi baş versə, insan onların hər biri üçün bir ayat namazı qılmalıdır. Məsələn, həm günəş tutulsa, həm də zəlzələ olsa, iki ayat namaz qılmalıdır.

Məsələ 3: Bir şəxsin üzərinə bir neçə ayat namazının qəzası vacib olarsa, istər onların hamısı bir səbəbdən üzərinə vacib olmuş olsun (məsələn, üç dəfə günəş tutulsa və onların ayat namazını qılmamış olsun), istərsə də bir neçə səbəbdən boynuna vacib olmuş olsun (məsələn, günəş tutulması, ay tutulması və zəlzələ səbəbindən üzərinə vacib olarsa), bunları qəza edərkən, səbəblərdən hansı biri üçün ayat namazı qıldığını müəyyən etməsi vacib deyildir.

Məsələ 4: Ayat namazı vacib olan səbəblər harada baş verərsə və hiss olunarsa, yalnız həmin məntəqənin camaatı ayat namazı qılmalıdır və başqa məntəqənin camaatı üçün bu vacib deyildir.

Məsələ 5: Ayat namazına başlamağın vaxtı günəşin və ayın tutulmağa başladığı andan başlayıb, onların təbii hala dönməsi zamanına qədər davam edir. (Amma yaxşı olar ki, onların açılmağa başladıqları zamana qədər təxirə salınmasın.) Lakin ayat namazının tamamlanması günəş və ayın açılmasından sonraya qədər təxirə salına bilər.

Məsələ 6: Əgər ayat namazı günəş və ayın açılmağa başladığı zamana qədər təxirə salınsa, onu əda niyyəti ilə qılmağın eybi yoxdur. Amma tamamilə açıldıqdan sonra ayat namazını qılsa, onu qəza niyyəti ilə qılmalıdır.

Məsələ 7: Əgər günəş və ya ayın tutulmasının müddəti namazın bir rükəti və ya ondan bir qədər az olsa, şəxsin qıldığı namaz ədadır. Həmçinin onların tutulma vaxtının çox olmasına baxmayaraq, insan namazı qılmasa, bir rükət və ya daha az qıla biləcək qədər bir müddət onun vaxtının sonuna qalsa, ayat namazı vacib olur və əda niyyəti ilə qılınmalıdır.

Məsələ 8: İnsan zəlzələ, göy gurultusu, şimşək çaxması və bu kimi hadisələr baş verdiyi zaman ehtiyat edərsə və bunlar uzun müddət davam edəcəkdirsə, ayat namazını dərhal qılması lazım deyildir. Əks təqdirdə, zəlzələ kimi hallarda xalqın nəzərində təxirə salmaq sayılmayacaq şəkildə dərhal qılması lazımdır. Əgər təxirə salarsa, onu sonradan əda və ya qəza niyyəti etmədən qılması müstəhəb ehtiyatdır.

Məsələ 9: Əgər insan ay və ya günəşin tutulduğunu bilməsə və onun açılmasından sonra günəş və ya ayın bütünlüklə tutulduğunu bilsə, ayat namazının qəzasını qılmalıdır. Amma onun bir miqdarının tutulduğunu anlayarsa, ayat namazının qəzası ona vacib deyildir.

Məsələ 10: Bir qrup insan, ayın və ya günəşin tutulduğunu söylədikləri halda, onların sözündən yəqinlik və ya xatircəmlik hasil etmədiyinə görə ayat namazını qılmasa, əgər sonradan doğru söylədiklərini anlasa, günəşin və ayın bütövlükdə tutulduğu təqdirdə, ayat namazını qılmalıdır. Amma bir miqdarı tutulsa, ayat namazı qılmaq ona vacib deyildir. Günəş və ya ayın tutulduğunu xəbər verən iki nəfərin ədalətli olması məlum olmasa və sonradan onların ədalətli olduqları məlum olarsa, bu zaman insan ayat namazı qılmalıdır.

Məsələ 11: İnsan elmi yollarla günəş və ya ayın tutulma vaxtını bilən şəxslərin sözündən günəş və ya ayın tutulmasına xatircəm olarsa, ayat namazı qılmalıdır. Həmçinin əgər “filan vaxt günəş və ya ay tutulacaq və bu, filan müddətə qədər davam edəcək”-desələr və insan onların sözündən əmin olsa, onların sözünə əməl etməlidir.

Məsələ 12: Günəş və ya ayın tutulduğu üçün qıldığı ayat namazının batil olduğunu bilən bir şəxs onu yenidən qılmalıdır. Əgər vaxt keçərsə, qəza etməlidir.

Məsələ 13: Əgər gündəlik namaz vaxtında ayat namazı da vacib olarsa, bu zaman hər iki namaz üçün vaxt varsa, hər hansını əvvəl qılarsa, eybi yoxdur. Əks halda, hansının vaxtı dardırsa, əvvəl onu qılmalıdır. Əgər hər ikisinin vaxtı dardırsa, əvvəl gündəlik namazını qılmalıdır.

Məsələ 14: İnsan gündəlik namazlardan birini qılarkən, ayat namazının vaxtının dar olduğunu bilsə, bu halda gündəlik namazının da vaxtı dardırsa, onu tamamladıqdan sonra ayat namazını qılmalıdır. Amma gündəlik namazının vaxtı dar deyilsə, onu pozub əvvəl ayat namazını sonra isə gündəlik namazını qılmalıdır.

Məsələ 15: Əgər ayat namazının əsnasında gündəlik namazının vaxtının dar olduğunu başa düşsə, ayat namazını tərk edib, gündəlik namazını qılmalıdır və namazı bitirdikdən sonra namazı pozan bir iş görməzdən əvvəl ayat namazının qalanını tərk etdiyi yerdən davam etsin.

Məsələ 16: Əgər qadın heyz və ya nifas halında olsa, günəş ya ay tutulsa və ya zəlzələ baş versə, ona ayat namazı vacib deyil və qəzası da yoxdur.

Məsələ 17: Ayat namazı iki rükətdir və hər rükətdə beş ruku vardır. Onun qaydası budur ki, insan niyyətdən sonra təkbir desin və bir “Fatihə” və bir “surə”-ni tamam oxusun, rukuya getsin, rukudan qalxsın və yenidən bir “Fatihə” və bir “surə” oxusun, sonra yenə rukuya getsin. Beləcə, bunu beş dəfə təkrarlasın, beşinci rukudan qalxandan sonra iki səcdə etsin və qalxsın. İkinci rükəti də birinci rükət kimi yerinə yetirsin, təşəhhüd desin və salam desin.

Məsələ 18: Ayat namazında mümkündür ki, insan niyyət, təkbir və “Fatihə”-dən sonra, bir “surə”-nin ayələrini beş yerə bölsün və bir ayə ya çox oxusun. Bir ayədən az da oxuya bilər, amma ehtiyata əsasən, cümlə tamam olmalıdır və “surə”-nin əvvəlindən başlasın, “Bismillah”-deməklə kifayətlənməsin və sonra rukuya getsin və rukudan qalxsın. “Fatihə” oxumadan həmin surədən sonra ikinci hissəni oxusun və rukuya getsin. Beləcə, beşinci rukudan əvvəl surəni qurtarsın. Məsələn, “Fələq” surəsində birinci “Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Qul əuzu birəbbil-fələq.”-desin və rukuya getsin, sonra qalxsın və desin: “Min şərri ma xələq.” Təzədən rukuya getsin və rukudan sonra qalxsın və desin: “Və min şərri ğasiqin iza vəqəb.” Yenidən rukuya getsin və qalxıb desin: “Və min şərrin-nəffasati fil-uqəd.” Rukuya gedib, yenə də qalxıb desin: “Və min şərri hasidin iza həsəd.” Ondan sonra beşinci rukuya getsin və qalxandan sonra iki səcdə etsin. İkinci rükəti də birinci rükət kimi yerinə yetirsin. İkinci səcdədən sonra təşəhhüd oxusun və sonra namazının salamını versin. Həmçinin beşdən az hissəyə bölmək də caizdir. Lakin nə zaman surəni bitirsə, növbəti rukudan əvvəl “Fatihə”-ni oxuması lazımdır.

Məsələ 19: Əgər insan ayat namazının bir rükətində beş dəfə “Fatihə” və “surə” oxusa, digər rükətdə isə “Fatihə” oxuyub “surə”-ni beş yerə bölərsə, eybi yoxdur.

Məsələ 20: Gündəlik namazlarda vacib və ya müstəhəb olan əməllər ayat namazında da vacib və ya müstəhəbdir. Lakin ayat namazı camaatla qılınsa azan və iqamə əvəzinə “rəca” məqsədi ilə üç dəfə “əs-səlat”-demək olar. Amma camaatla qılınmadıqda bu lazım deyil. Lakin günəş və ya ayın tutulması istisna olmaqla, başqa işlər üçün ayat namazını camaatla qılınmasının şəriət baxımından qanuniliyi sübut olunmayıb.

Məsələ 21: Müstəhəbdir ki, rukudan əvvəl və sonra təkbir deyilsin. Beşinci və onuncu rukudan sonra təkbir müstəhəb deyil, əksinə, “səmiəllahu limən həmidəhu”-demək müstəhəbdir.

Məsələ 22: İkinci, dördüncü, altıncı, səkkizinci və onuncu rukudan əvvəl qunut tutmaq müstəhəbdir. Əgər qunutu yalnız onuncu rukudan əvvəl də oxusa, kifayətdir.

Məsələ 23: İnsan ayat namazını neçə rükət qıldığında şəkk etsə və şəkkini aydınlaşdıra bilməsə, namazı batildir.

Məsələ 24: Əgər insan birinci rükətin axırıncı rukusunda, yoxsa ikinci rükətin birinci rukusunda olduğunu şəkk etsə və şəkkini aydınlaşdıra bilməsə, namazı batildir. Amma məsələn, dörd, yoxsa beş ruku etdiyinə şəkk edərsə, əgər səcdəyə çatmayıbsa, yerinə yetirib-yetirmədiyinə şəkk etdiyi rukunu yerinə yetirməlidir. Əgər səcdə üçün əyilibsə, öz şəkkinə əhəmiyyət verməməlidir.

Məsələ 25: Ayat namazının rukularının hər biri rükndür. Belə ki, əgər bilərəkdən az və ya çox etsə, namaz batildir. Həmçinin əgər səhvən az və ya ehtiyata əsasən, çox etsə də, namaz batil olur.

Sual: Bir işi görməmək üçün Allaha and içən, lakin andını pozan şəxsin vəzifəsi nədir? And içməyin kəffarəsi nədən ibarətdir?

Cavab: Əgər and şəriətdə məqbul sayılan bir işlə bağlı olsa, yaxud üqəlayi (məntiqli) dünyəvi məqsədlər və ya şəxsi dünyəvi maraqlar üçün olarsa, bu halda and keçərlidir. Əgər heç bir üzr olmadan and pozularsa, bu zaman kəffarə vacib olar. Kəffarədə on yoxsulun hər birinə 750 qram buğda, yaxud çörək verilərsə, kifayət edər.

Sual: Kəffarədə on yoxsulu doyura bilməyən şəxsin vəzifəsi nədir?

Cavab: Kəffarədə on yoxsulu doyurmaq, yaxud geyindirmək vacibdir. Bunu bacarmayan şəxs üç gün oruc tutmalıdır.

Suаl: Küçəyə аtılmış uşаğın hökmü nədir?

Cаvаb: Аtılmış uşаğа sаhib çıхmаq müstəhəbdir. Əgər оnu qоrumаq оnа sаhib çıхmаqdаn аsılıdırsа, bu, kifаyi оlаrаq vаcibdir. İstər həmin uşаq аiləsi tərəfindən – хərclərini ödəməkdə аciz оlduqlаrı üçün və yа (zinаdа) ittihаm оlunmаmаq üçün – küçəyə və yа məscidə yахud dа bu kimi yеrlərə  аtılmış оlsun, istərsə də аtılmаmış оlsun. Həmin uşаğın itmiş, аtılmış оlmаsı və qəyyumunun оlmаmаsı öz təsdiqini tаpdıqdаn sоnrа оnun müməyyiz оlmаmаsı əsаs dеyil.

Suаl: Аtılmış uşаğının üzərində оlаn mаlın hökmü nədir?

Cаvаb: Аtılmış uşаğının üzərində оlаn mаl оnun mülkiyyəti hökmündədir.

Suаl: Аtılmış uşаğı övlаdlığа götürmək icazəlidirmi?

Cаvаb: Аtılmış uşаğа sаhib çıхаn şəхsin оnu övlаdlığа götürüb özünə ilhаq еtməsi icazəli dеyil. Əgər bеlə еdərsə, аtаlıq, övlаdlıq və аnаlıq hökmlərindən hеç bir şеy оnа аid еdilməz.

Alış-veriş

Sual: Kreditlə avtomobil almağın hökmü barədə soruşmaq istəyirəm. Bir çox avtomobil şirkətləri və ya kreditlə yeni və işlənmiş avtomobil satışı ilə məşğul olan yerli distribüterlər var. Müştəri kreditlə avtomobil almaq üçün müraciət etdikdə bu şirkətlər və ya distribüterlər onlara maliyyə borcu verən təşkilatlara sənədlər təqdim edirlər. Borc verən təşkilatlar miqdarından və müddətindən asılı olaraq verilən borca görə müəyyən faiz nisbətində qazanc götürən bank və kredit verən maliyyə təşkilatları (Credit Unions) olur. Qarşı tərəfə (müştəriyə), müəyyən olunmuş müddətdə borcu ödəmədiyi təqdirdə, bəzi cərimələr tətbiq olunur. Kredit verən təşkilatın əldə etdiyi qazancı müraciət edən şəxsin maddi durumu, gəliri, ödəmə qaiməsinə əməl etməsi kimi bir neçə əhəmiyyətli cəhətlərə əsaslanır. Ümumiyyətlə, bir şəxsdən əldə olunan qazancın faiz nisbəti onun sabit gəlirinə görə 5%, 4% və ya 3,75 nisbətində hesablanır. Bu yolla avtomobil almaq halaldır yoxsa haram? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.

Cavab: Əgər borc verən tərəfin məqsədi şirkətindən müəyyən avtomobili satın alıb sonra isə əldə edəcəyi gəliri ümumi qiymətdən hesab edərək kreditlə satmaqdırsa, bu işin heç bir maneəsi yoxdur. Bəli, ödəmə gecikdikdə cərimə tətbiq etmək icazəli deyil. Əgər şirkət sahibləri avtomobili birbaşa müştəriyə satsa, lakin qiymət borc verən təşkilata ödənilsə və onlar da öz növbəsində müştəridən müəyyən faiz nisbətində gəlir götürərsə, haramdır.

Sual: Dövlət qeydiyyat qanunlarını pozduqları üçün bəzi vətəndaşların mülkiyyətində olan motosiklet və avtomobil kimi texno avadanlıqları müsadirə edir. Müəyyən zaman keçdikdən sonra isə müsadirə olunmuş texno avadanlıqları hərraca çıxardaraq satışını təşkil edir. Həmin əmlakın sahibinin razılığı olmadan onları almağın hökmü nədir?

Cavab: Əgər alış-veriş həmin əmlakın şəriət baxımından qanuni sahibi ilə dövlət arasında bağlanmış aşkar və ya gizli müqavilə əsasında olarsa, belə ki, gömrükdə toplanıb qalmış əmlakın sahibləri müəyyən olunmuş müddətdə öz əmlaklarını aparmayacaqları təqdirdə həmin əmlakın dövlət tərəfindən satışa çıxarılacağı barədə müqavilə şərti olarsa, alış-veriş doğrudur. Əks təqdirdə isə, alış-veriş üçün əmlakın əsil sahibinə müraciət etmək vacibdir.

Sual: Parçanı çəki ilə alıb dirsəklə (bir dirsək 46,5 sm) satmaq olarmı? Yaxud meyvəni çəki ilə alıb ədədlə satmaq olarmı?

Cavab: Əgər topdan alışı çəki ilə alınması və pərakəndə satış zamanı isə ölçü və ya ədədlə satılması qəbul olunmuş ümumi qaydaya əsaslanırsa, icazəlidir.

Sual: Sidr ağacını kəsmək və ya budamaq mubah, yaxud məkruhdurmu?

Cavab: Haram deyil, hətta məkruh da deyil. Bəli, İslam aləmində Peyğəmbər (s)-in belə buyurduğu nəql olunub: “Kim sidr ağacını kəsərsə, Allah-təala onu başı üstə cəhənnəmə vasil edər”. Lakin burada çöllükdə bitən, yol keçən insanların və heyvanların kölgələndiyi sidr ağacı nəzərdə tutulduğu qeyd olunmuşdur. İbn Əsirin “ən-Nihayə” əsərində belə qeyd olunmuşdur: “Elm əhli sidr ağacının kəsilməsinin mubah olmasına icma etmişlər”.

Sual: Gül kollarını kəsmək icazəlidirmi?

Cavab: İcazəlidir.

Sual: Avam insanlar xurma və sidr ağaclarını kəsməyin haram və ya məkruh olmasını deyirlər. Bu sözün şəriətdə həqiqəti varmı?

Cavab: İcazəlidir və məkruh deyil.

82 -dən səhifə 90