Namaz təqvimlərində olan fərqliliklər

Sual: Namaz vaxtlarının göstərildiyi cədvəllər­də fərqlər var, xüsusilə də sübh və məğri­b azanı vaxtı xüsusunda (bunlar əsasən, Şa­maxı rəsədxanasının, Tehran və s.təyin et­dikləri cədvəllərdir). Bu cədvəllərin hər­ birini elm əhli müəyyən edir və hər biri­ də müəyyən dəlillərə əsaslanır. Buna gör­ə də, onların hansının doğru olmasında yəq­inlik yaranmır. Burada onlardan hansısa b­irinə etimad etmək kifayətdirmi, yoxsa bu­ cədvəllərdə göstərilən vaxtlarda ehtiyat­ etmək vacibdir?

Cavab: Təqvimdə meyar insanın yaşadığı yerin şər­i vaxtları ilə üst-üstə düşməsidir. Ola b­ilər ki, bəzi yerlərdə onların heç biri ş­əri vaxtlara uyğun olmasın. Adətən fəcr v­axtı belədir (təqvimlərə uyğun gəlmir). Belə hallarda, ehtiyatı gözləmək lazımdır.